STATUT MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIEMODLINIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie zwana dalej Biblioteką dział w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
3) niniejszego statutu.

§ 2

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Niemodlinie

§ 3

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawna uzyskana na podstawie wpisu do rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez organizatora.

§ 4

1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby o treści: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 a, 49-100 Niemodlinie
2. Biblioteka może używać skróconej nazwy „MGBP”.

§ 5

1. Siedziba Biblioteki mieści się w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 a.
2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Niemodlin.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu.


Rozdział 2
Cele i Zadania

§ 6

Działalność Biblioteki ma na celu:
1) zachowanie dziedzictwa narodowego, poprzez organizację i zapewnienie dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej;
2) rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych ogółu mieszkańców Gminy Niemodlin.

§ 7

Cele, o których mowa w § 6 Biblioteka realizuje w szczególności poprzez:
1) umożliwienia korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach powadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych;
2) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;
3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
4) organizowanie czytelnictwa  i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy;
5) prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej;
6)współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych i czytelniczych mieszkańców gminy;
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

1. Zadania określone w § 7 Biblioteka realizuje również poprzez filie, których siedziby znajdują się w miejscowościach: Grabin, Gracze, Rogi.
2. Filiami bibliotecznymi kierują zatrudnieni tam bibliotekarze.


Rozdział 3
Zarządzanie i organizacjami


§ 9

1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Niemodlina.


§ 10

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
2. W razie nieobecności w pracy Dyrektora zastępuje go pisemnie wyznaczony przez niego pracownik Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
4. Przy Bibliotece i jej filiach może działać Rada Biblioteczna o charakterze doradczym i opiniodawczym.
5. Organ o których mowa w ust. 4, powołuje Dyrektor Biblioteki ustalając jego skład osobowy.


§ 11

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Niemodlina, działającego w imieniu organizatora oraz stowarzyszeń twórców, organizacji związkowych działających przy Bibliotece.


Rozdział 4
Majątek i finanse biblioteki


§ 12

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczącymi gospodarki finansowej instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora, a także otrzymanych darowizn, dotacji celowych, dochodów własnych.


Rozdział 5
Źródła finansowania


§ 13

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
1) dotacje otrzymywane od organizatora;
2) przychody uzyskane z prowadzonej działalności;
3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
4) środki uzyskiwane ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
5) przychody z pobieranych opłat;
6) środki uzyskane z innych źródeł.
3. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki.


Rozdział 6
Postanowienia końcowe


§ 14

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 


 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie pdf 88.29 KB Arkadiusz Lelek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 24 kwiecień 2021 10:32 Arkadiusz Lelek
Artykuł został zmieniony. sobota, 24 kwiecień 2021 10:33 Arkadiusz Lelek